Imię i nazwisko

Adres pocztowy, (ulica i numer)

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres email

Kategoria uczestnika

Tytuł naukowy

Stanowisko

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

Nazwa Firmy

Adres firmy

Kod pocztowy i miejscowość

NIP firmy

Osoba zgłaszająca

Osoba uczestnicząca (wymagane)

Kategoria uczestnika

Telefon kontaktowy

Adres email

Zakwaterowanie

Uwagi

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa

 1. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.zdrowie-publiczne.com najpóźniej do dnia 28 maja 2015 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w konferencji (100% wartości opłaty rejestracyjnej) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Wpłata na konto Organizatora logistycznego dokonywana jest poprzez przelew bankowy po otrzymanej uprzednio faktury pro-forma.
 3. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc w danej kategorii uczestnictwa.
 4. Zgłoszenia niekompletne (np. brak danych kontaktowych) nie będą rozpatrywane. Ewentualne uwagi należy zamieszczać w treści formularza zgłoszeniowego w odpowiedniej rubryce, np. informacja o zaangażowaniu tłumacza podczas ww. konferencji (koszt dodatkowej usługi w postaci tłumaczenia do ustalenia z Organizatorem).
 5. Formularz zgłoszeniowy stanowi dokument umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem tylko w przypadku otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprawnej rejestracji Uczestnika i dostępności miejsca w danej kategorii uczestnictwa.
 6. Organizator może odwołać uczestnictwo w konferencji osób, które nie uiściły w całości kosztów uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego (należność musi znajdować się na koncie EEC-Marketing Sp. z o.o.)
 7. Oficjalnym językiem wykładowym konferencji jest język polski.

II. Koszty uczestnictwa w konferencji; warunki płatności.

 1. Opłaty rejestracyjne:
  Uczestnicy (kategorie)do 20.01.2014do 20.03.2015do 28.05.2015
  Przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytuty naukowe i uczelnie wyższe państwowe250,00 zł350,00 zł450,00 zł
  Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (sektor państwowy i prywatny)600,00 zł 800,00 zł1100,00 zł
  Sektor pozarządowy - fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, towarzystwa naukowe200,00 zł 300,00 zł400,00 zł
  Przedstawiciele szpitali, publicznych zakładów opieki zdrowotnej200,00 zł 300,00 zł450,00 zł
  Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, przedstawiciele NZOZ, prywatne uczelnie wyższe, prywatne szpitale250,00 zł 350,00 zł450,00 zł
  Inni400,00 zł
  Studenci*** i doktoranci150,00 zł200,00 zł 300,00 zł
  * Ceny nie uwzględniają podatku VAT (23%)
  ** do 26 roku życia
  ***ilość miejsc ograniczona
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, katalog pokonferencyjny z prezentacjami wykładowców catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych takich jak np. zakwaterowanie, organizacja tłumaczenia, kosztów dojazdu.
 4. Zapłata za uczestnictwo w konferencji powinna być uiszczona terminowo zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora. Dane na fakturze są prawnie wiążące. Koszty bankowe są ponoszone przez Uczestnika.
 5. Płatności należy regulować przelewem bankowym na niżej podane konto. Należności związane z uczestnictwem w konferencji będą regulowane w walucie polskiej (PLN) na konto: PKO BP S.A.: 43 1020 1169 0000 8502 0192 1311
 6. Płatność zrealizowana musi zostać następująco: 100% wartości opłaty rejestracyjnej + VAT.

III. Odwołanie uczestnictwa

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji przedstawiona w formie pisemnej/elektronicznej po terminie 10 grudnia 2014 r. upoważnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wszystkimi kosztami związanymi z uczestnictwem w konferencji, tj. 100% opłaty rejestracyjnej.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji Uczestnik nie wyraża sprzeciwu wobec obciążeń związanych z rezygnacją i zobowiązuje się uiścić je bez zwłoki, zgodnie z terminem płatności podanym przez Organizatora. Rezygnacje należy kierować na adres: www.zdrowie-publiczne.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji.

IV. Miejsce rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszych „Warunków uczestnictwa VII Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego”.
 3. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień niniejszych „Warunków uczestnictwa VII Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego” jest prawo polskie.

V. Kontakt

Biuro Konferencji:

ul. Marconich 3, lok.18

Tel.:     +48 22 243 17 73

Kom.:  +48 668 882 902

Fax:      +48 22 742 19 32

E-mail: biuro@zdrowie-publiczne.com